2023.03.17. Ostatnia sesja VI kadencji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju.

W piątek 17 stycznia o godzinie 12:30 w sali obrad Urzędu Miejskiego w
Rabce-Zdroju odbyła się ostatnia sesja VI kadencji Młodzieżowej Rady
Miejskiej w Rabce-Zdroju z udziałem Burmistrza Rabki-Zdroju Leszka
Świdra, Zastępcy Burmistrza Rabki-Zdroju Małgorzaty Gromali oraz
zaproszonych gości, na której podjęto szereg uchwał m. in. w sprawie:
- przyjęcia sprawozdania z działalności Młodzieżowej Rady Miejskiej w
Rabce-Zdroju w roku 2022;
- wydania opinii do projekt Statutu Młodzieżowej Rady Miejskiej w
Rabce-Zdroju wypracowanego przez Doraźną Komisję Statutową Rady
Miejskiej w Rabce-Zdroju;
- uchylenia Uchwały Nr VII/45/22 Młodzieżowej Rady Miejskiej w
Rabce-Zdroju                           z dnia 28 stycznia 2022 roku w
sprawie przyjęcia Regulaminu nadawania tytułu „Honorowy Członek
Młodzieżowej Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju”;
- zmian w Planie Pracy Młodzieżowej Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju na rok
2023;
- objęcia honorowym patronatem wydarzenia pn. „Targi Inicjatyw
Młodzieżowych”.

W punkcie szóstym porządku obrad Przewodniczący Młodzieżowej Rady
Miejskiej w Rabce-Zdroju Norbert Sienkowiec wręczył podziękowania za
dobrą i owocną współpracę w trakcie trwania VI kadencji Młodzieżowej
Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju, następującym osobom oraz instytucjom:
1) Leszkowi Świdrowi – Burmistrzowi Rabki-Zdroju
2) Małgorzacie Gromali – Zastępcy Burmistrza Rabki-Zdroju
3) Radzie Miejskiej w Rabce-Zdroju
4) Michałowi Skowronowi – Radnemu Rady Miejskiej
5) Katarzynie Derek – Opiekunowi Młodzieżowej Rady Miejskiej
6) Stanisławowi Kiersztynowi – Ekodoradcy Urzędu Miejskiego
7) Miejskiej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
8) Bolesławowi Barze – Dyrektorowi Centrum Kultury, Sportu i Promocji
9) Barbarze Moś – Stowarzyszenie Europe4Youth
10)Maciejowi Kopytkowi – Fundacja Rozwoju Regionu Rabka
11)Andrzejowi Dubielowi – Dubiel Vitrum
12)Markowi Worwie – Max Słodycze
13)Środowiskowemu Centrum Zdrowia Psychicznego dla dorosłych w Nowym
Targu
14)Monice Zagacie – Głównemu Księgowemu Centrum Kultury, Sportu i
Promocji
15)Agacie Nowak – Specjaliście ds. obsługi działalności kulturalnej
Centrum Kultury, Sportu i Promocji.